Praktijk voor Onderwijs- en Opvoedings Hulp

Kind in beeld

Diensten

U kunt een orthopedagoog of kinderpsycholoog inschakelen als u zich zorgen maakt of anderszins vragen hebt over het welzijn van uw kind. Deze zorgen hebben betrekking op gedrag, emoties en/of ontwikkeling van uw kind.

De orthopedagoog geeft advies, behandelt of begeleidt kinderen en hun ouders met verschillende ontwikkelingsproblemen. Daarbij kunt u denken aan kinderen die angstig, teruggetrokken of juist heel opstandig zijn, aan problemen in de opvoeding, of aan kinderen die gepest worden, of op school niet goed mee kunnen komen. Ook als een kind een traumatische ervaring heeft gehad of sociaal-emotionele problemen heeft kunt u contact opnemen met ons.


wat kunnen we voor u doen?

Als u ons belt zullen we natuurlijk eerst met u bespreken of wij mogelijk iets voor uw kind en u kunnen betekenen. We maken een afspraak voor het kennismakingsgesprek. Daarbij wordt het kind samen met de ouders uitgenodigd.  

We vinden het belangrijk dat het kind bij het eerste gesprek aanwezig is. Het gaat immers om hem of haar. Soms lijkt het ouders (en soms ook het kind) lastig om bij de eerste kennismaking  meteen het kind te betrekken. Dat blijkt eigenlijk altijd mee te vallen. Het gesprek verloopt in een ontspannen sfeer en kinderen hebben er in de regel ook zelf last van als in de omgeving problemen worden ervaren waar ze bij betrokken zijn.  

Het gesprek is vrijblijvend: pas na dit eerste gesprek wordt door alle betrokkenen besloten óf en hoe we met elkaar verder gaan.  

Daarbij kan het nodig zijn dat er onderzoek  gedaan wordt; bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een andere vorm van diagnostisch onderzoek, als dat nodig is om meer zicht te krijgen op de zaken die een rol spelen bij de problemen die spelen.  

Meestal spreken we af welke manier van (therapeutische of ondersteunende) begeleiding zowel meer zicht kan geven op, als kan helpen bij de problemen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om speltherapie of een andere vorm van werken met beelden;  gesprekken  of begeleiding van ouders en kind samen. Wij werken oplossingsgericht en in principe kortdurend.

We maken gezamenlijk een inschatting hoeveel contacten nodig zijn voor een eerste evaluatie.  

In de regel spreken we af na 3 tot 5 contacten weer een gezamenlijk gesprek te hebben, waarin we bekijken wat de ervaringen tot dan toe zijn.  Daarna maken we, zo nodig, nieuwe afspraken.

De contacten

Als na de eerste kennismaking wordt besloten tot individuele contacten met het kind of de jongere, spreken we een dag en tijd daarvoor af. Er wordt naar gestreefd de afspraken zoveel mogelijk buiten de school- of werktijd te maken. In de regel worden de (jongere) kinderen door de ouder(s) gebracht. De contacten zijn altijd met het kind of de jongere individueel, tenzij anders afgesproken. De ouder kan wachten op de praktijk. Een individueel contact duurt meestal ongeveer 45 minuten, bij heel jonge kinderen vaak wat korter

 

Verwijzing en vergoeding

Onze praktijk verleent zorg binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ). Hieronder valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. Dat kan zijn een verwijzing van een wijkteam. Ook kan de huisarts, een medisch specialist of de jeugdarts verwijzen naar de GB-GGZ. Daarbij dient in de verwijsbrief te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-IV stoornis.

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet en wordt vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven.  De praktijk heeft contracten afgesloten met de gemeenten in de regio groot-Rijnmond (Rotterdam en omliggende gemeenten).

 

wachtlijst

Onze praktijk kent vooralsnog geen wachtlijsten. Afhankelijk van "afstemming van de agenda's" kan na het eerste telefonisch contact meestal binnen 10 dagen een kennismakingsgesprek worden gehouden. Indien gewenst kan binnen een week met de eerste contacten worden gestart.